INFORMACJE KOŁA HISTORYCZNEGO

Gimnazjum w Sierakowicach

Spotkania Koła odbywają się co dwa tygodnie, w środy o godzinie 15:15 w sali numer 106.

Poniżej zamieszczono plan pracy Koła na rok szkolny 2005/2006. Możesz go też pobrać w formacie PDF w dziale "pliki do pobrania". Do otwarcia tego pliku potrzebny jest program Acrobat Reader, który możesz pobrać za darmo, klikając TUTAJ. (9,7MB)

 

Program Koła historycznego

Gimnazjum w Sierakowicach

Klasa I

  

ARS TEHNAE

Dzieje wynalazków technicznych i ich wpływ na życie człowieka od czasów najdawniejszych po nowożytne.

 

 

 

                                                                                mgr Adrian Klawikowski

 

 

 

 

Sierakowice 2005 r.

Wstęp

Proponowany program koła historycznego przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, którzy poznali już pewne fragmenty dziejów ludzkości na poziomie szkoły podstawowej i w swej dalszej edukacji zapoznają się z historią od okresu Starożytności.

Dzięki treściom zawartym w programie uczniowie mogą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu historii wynalazczości. Oprócz typowych wiadomości dotyczących historii techniki, uczestnicy koła zapoznają się z tłem historycznym omawianych epok, poznają zwyczaje i obyczaje przodków, wpływ rozwoju techniki na poziom życia ludzkiego, a także biografie wybitnych postaci omawianego okresu.

Oprócz faktów historycznych, uczniowie w trakcie zajęć nabywają umiejętności samodzielnej pracy, poznają metody skutecznego pozyskiwania informacji z różnych źródeł oraz przygotowują pomoce dydaktyczne dla rówieśników (krzyżówki, gazetki klasowe, wystawy i publikacje swoich prac).

Cele ogólne

 

Cele operacyjne

a) uczeń poznaje :

 

b) uczeń doskonali umiejętności :

 

Treści

 

I Wykorzystanie wiedzy w praktyce

- wykonywanie okolicznościowych gazetek oraz prezentacji

- umiejętność wykonywania makiet na podstawie szkiców i   innych materiałów źródłowych

- opracowywanie gier historycznych i krzyżówek

- rozpoznawanie na podstawie zdjęć różnego typu wynalazków technicznych oraz ich sytuowanie w    czaso-przestrzeni

- tworzenie własnych publikacji oraz ich zamieszczanie na stronie internetowej Koła

 

Realizacja

·         Spotkania koła odbywają się co dwa tygodnie w środy o godzinie 15:15 w sali 106

·         Spotkanie trwa dwie jednostki lekcyjne (90 min)

·         Pierwsze ze spotkań odbywa się w środę 28 września 2005, ostatnie 24 maja 2006 – łączna liczba spotkań: 17


 

W tabeli użyto następujących skrótów:

P.M –      prezentacja multimedialna

D     –      dyskusja

B.M. –     burza mózgów

Z.P. –      zajęcia praktyczne

Z.T. –      zajęcia w terenie

W     –      wystawa

S.I   –      publikacja na stronie internetowej

M     –      wykonanie makiety, projektu, szkicu

G.S. –      publikacja w gazetce szkolnej

 

ROZKŁAD TEMATYCZNY ZAJĘĆ

 

L.p.

Data spotkania

Treści programowe

Cele programowe

Metody, środki

Efekt

1

28.09

HARPUN - 13000 p.n.e jako pierwsze specjalizowane narzędzie w procesie udoskonalania techniki polowania

Wykazanie doskonalenia form produkcji broni i narzędzi codziennego użytku jako rozwoju cywilizacyjnego pierwszych ludzi

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M.*

2

11.10

OBRÓBA METALI - 7000 p.n.e - krok milowy na drodze rozwoju technicznego pierwszych osad ludzkich

Wykazanie dziejowego znaczenia rozpoczęcia pracy nad metalami w życiu codziennym pierwotnych grup ludzkich

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M.*

3

25.10

NAWADNIANIE - ok.. 5000 p.n.e - dostosowanie warunków naturalnych do potrz4eb cywilizacyjnych człowieka

Ukazanie wpływu warunków naturalnych na osadnictwo człowieka i próby opanowania sił przyrody w służbie ludzkości

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

4

9.11

PISMO - 4000 - 3000 p.n.e - powstanie pisma jako czynnik powstania pierwszych cywilizacji

Wykazanie przełomowego znaczenia wynalazku pisma, przedstawienie najstarszych form pisanych w różnych ośrodkach cywilizacyjnych

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

5

23.11

GRY ROZRYWKOWE - ok..2700 pne - cywilizowane formy spędzania czasu wolnego we wczesnej starożytności

Przedstawienie metod spędzania czasu wolnego w różnych ośrodkach kulturalnych (m.in.. Gra SENAT)

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M.*

6

7.12

AKWEDUKT - ok.. 690 p.n.e - doskonalenie form technicznych architektury w służbie ludzkości

Przedstawienie metod budowy i niuansów architektonicznych pierwszych kanałów wodnych na terenach o trudnym ukształtowaniu powierzchni

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

7

21.12

MONETY - ok.. 620 p.n.e - powstanie pierwszych środków płatniczych i początki handlu z obiegiem pieniądza

Ukazanie powstania pieniędzy jako konieczności wobec rozwoju kontaktów handlowych i skomplikowania gospodarki wewnętrznej i międzynarodowej

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

8

4.01

MAPA - ok.. 550 - 520 pne - pierwsze szkice posiadłości kontra greckie mapy podróżnicze

Ukazanie rozwoju cywilizacyjnego poprzez aspekt ciekawości świata i pierwsze próby określania społeczeństw w przestrzeni

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

9

18.01

KATAPULTA - ok..400 pne - człowiek przeciwko człowiekowi  - zastosowanie idei w praktyce

Wykazanie wpływu rozwoju technicznego na metody i strategie walki w starożytności

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

10

15.02

PROCH STRZELNICZY - ok.. 250 r., człowiek przeciwko człowiekowi  - zastosowanie idei w praktyce

Wykazanie wpływu rozwoju technicznego na metody i strategie walki w starożytności

P.M. Z.T. ,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

11

1.03

WIATRAK - 650 r. - kolejny wynalazek wykorzystujący siły przyrody w służbie ludzkości

Konstrukcja i zastosowanie pierwszych wiatraków z łopatkami na poziomym kole jako dowód upowszechnienia wynalazków technicznych w życiu człowieka

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

12

15.03

STER - 1180 r., pierwsze podróże morskie z wykorzystaniem nowinek technicznych

Zastosowanie steru rufowego jako element rozwojowy pierwszych podróży krajoznawczych

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

13

29.03

ŁUK DŁUGI - 1250 - 1300 r., - rozwój techniki militarnej na przykładzie walijskich jednostek łuczniczych

Udoskonalanie technik wojennych na przykładzie łuku tzw długiego w porównaniu do starszych modeli łuków oraz kuszy

P.M. Z.T. ,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

14

12.04

ARMATA - ok.. 1280 r, - człowiek przeciwko człowiekowi  - zastosowanie idei w praktyce

Wykazanie wpływu rozwoju technicznego na metody i strategie walki w średniowieczu

P.M. Z.T. ,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

15

26.04

ARMATA RĘCZNA - 1350 r., - człowiek przeciwko człowiekowi  - zastosowanie idei w praktyce

Wykazanie wpływu rozwoju technicznego na metody i strategie walki w średniowieczu

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

16

10.05

PATENT – 1421 r. - przykład pierwszego prawa autorskiego

Wykazanie konieczności ochrony dorobku intelektualnego w dobie szybkiego rozwoju technicznego oraz w trosce o interesy wynalazców

P.M.,D, BM, Z.P.*

S.I. M. G.S. *

17

24.05

PODSUMOWANIE DOROBKU CYWILIZACYJNEGO LUDZKOŚCI OD CZASÓW PREHISTORYCZNYCH DO PROGU NOWOŻYTNOŚCI

P.M.,D, BM*

S.I. M. G.S.W. *

 


 

Przewidywane osiągnięcia.

A) UCZEŃ

Po zakończeniu prac Koła historycznego uczeń powinien:

 - samodzielnie wykorzystywać różnego rodzaju źródła do zdobywania interesujących go informacji

- współpracować w grupie

- posługiwać się poprawnie terminologią z zakresu rozwoju cywilizacyjnego danego okresu

- dokonywać analizy i syntezy zjawisk historycznych

- posługiwać się Internetem i innymi środkami multimedialnymi

- oceniać fakty, wydarzenia i postacie historyczne

- wykorzystywać wiedzę wyniesioną z zajęć w życiu codziennym

- formułować własne myśli i poglądy

- aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju dyskusjach na interesujące jego tematy

B) SZKOŁA

Po zakończeniu prac Koła historycznego szkoła powinna wzbogacić się o:

·         pomoce i materiały dydaktyczne powstałe w wyniku zajęć praktycznych (w zależności od tematu)

·         publikacje uczniów (samodzielne i grupowe) o tematyce zgodnej z programem pracy koła na łamach gazetki szkolnej

·         publikacje uczniów (samodzielne i grupowe) o tematyce zgodnej (w zakresie podstawowym i rozszerzonym) na stronie internetowej Koła (podstrona głównej witryny Gimnazjum w Sierakowicach)

·         przynajmniej jedną wystawę prac (P.M., M.) dostępną dla szerszego grona uczniów Gimnazjum (termin do ustalenia w czasie późniejszym, zgodnie z ewaluacją programu)

strona główna         do góry